Harvard business review ชี้ทำไมธุรกิจเอกชน ออกมาสนับสนุนสิทธิ LGBT มากขึ้นทำไมธุรกิจเอกชนต่างออกมาสนับสนุนสิทธิ LGBT มากขึ้นเรื่อย ๆ ?

by | Jul 19, 2020 | Society, Talk | 0 comments

.

ตลอดหลายปีมานี้ องค์กรธุรกิจเอกชนจำนวนมากได้มีการพัฒนาแบรนด์และนโยบายในองค์กรให้สอดรับกับเรื่องสิทธิ LGBTQ มากขึ้น ทั้งการลงทุนเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมภายในองค์กร, สิทธิประโยชน์, และนโยบายทางการตลาดเพื่อที่จะรองรับตลาดแรงงานและลูกค้า LGBTQ และแสดงวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างสู่สาธารณะต่างจากองค์กรกิจกรรมทางการเมืองที่ยังไม่ไปไหน กลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มได้เริ่มมีปากมีเสียงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม LGBTQ มากขึ้น

.

กิจกรรมทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศคติของคนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกิดยุค Millennials และคน Gen Z ที่ปัจจุบันกลายเป็นประชากรและแรงงานส่วนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การแข่งขันในตลาดแรงงาน การลงทุน และการท่องเที่ยว

.

ดังนั้นในปัจจุบัน นโยบายการสนับสนุน LGBTQ นั้นส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและทำให้ธุรกิจต่าง ๆหันมาใช้กลยุทธ์นี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่ทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากการเหยียดเพศและกฎหมายที่กีดกันทางเพศ

.

ตัวอย่างความล้มเหลวของการบังคับใช้นโยบายต่อต้าน LGBTQ ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นก็มีให้เห็น เช่น รัฐบาลท้องถิ่นของมลรัฐ Indiana ในสหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้นโยบายอนุญาตให้ธุรกิจเอกชนปฏิเสธการให้บริการและการจ้างงานกลุ่มรักร่วมเพศในปี 2015 ทำให้ได้รับผลกระทบจากการกดดันของภาคเอกชนจนรายได้สูญหายไปกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนต้องยกเลิกกฎหมายนี้ไปในเวลาต่อมา

.

การร่วมมือกันของภาคเอกชนในการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลนี้บังเกิดผลมากกว่าแค่การร่วมกลุ่มกันทางการเมืองและเศรษฐกิจ

.

อย่างแรกก็เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนตอบโต้ทางการเมืองโดยรัฐบาล ต่อมาก็เพื่อรวมศูนย์ทางทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการใช้ต่อสู้ทางการเมือง และสุดท้ายก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองต่อฝ่ายรัฐในการผลักดันนโยบายที่กีดกันทางเพศ

.

ในประเทศที่กำลังพัฒนาระบบกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศนั้น ส่วนธุรกิจเอกชนมีส่วนอย่างมากในช่วยสร้างโอกาสในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมหากเสียงประชาชนนั้นดังไม่พอ

.

โดย Jessica Shortall

.

อ้างอิง: https://hbr.org/2019/03/why-many-businesses-are-becoming-more-vocal-in-support-of-lgbtq-rights

.

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

#YoungPrideClub #BusinessLGBTQ #LGBTQRights