เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย

by | Jun 10, 2020 | Society | 0 comments

เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย
ร่วมรับฟังและสะท้อนมุมมองต่อสรุปสถานการณ์ กฏเกณฑ์ นโยบาย
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยไทย
โดยนศ. LGBT+ จากทั้ง 4 ภูมิภาค
(ร่วมกับแขกรับเชิญ และดำเนินรายการโดย Young Pride Club)
.
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563
13.00 – 16.00 น.
เสวนาออนไลน์ Facebook Live! @Young Pride Club
(https://www.facebook.com/YoungPrideClub/)

Speaker:
– ตัวแทนเยาวชนทั้ง 4 ภูมิภาคจากโครงการ Young Trans Club

Guest:
– นส.สิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
– พันธุ์ทิพา ยุวทองไท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
– อ.เคท ครั้งพิบูลย์
– ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
– รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
– ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส
– เทมส์ ไกรทัศน์

Moderator:
– หยาดพิรุณ ปู่หลุน
– ชิษณุพงศ์ นิธิวนา
.
กำหนดการ
13.00 – 13.15 กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม Young Trans Club
13.15 – 13.30 นำเสนอชุดวีดีโอ “ความลับมหาวิทยาลัยไทยที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย”
13.30 – 14.30 สรุปสถานการณ์ของนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ และการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัย โดยเยาวชนจากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
14.30 – 15.00 แลกเปลี่ยนคำถาม (Q&A) และสะท้อนจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และสื่อ
15.30 – 16.00 สรุปกิจกรรมและนำเสนอแนวทางในอนาคต