1 พ.ค. “วันแรงงานแห่งชาติ” (National Labour Day)

by | May 1, 2020 | Society | 0 comments

1 พ.ค. “วันแรงงานแห่งชาติ” (National Labour Day)
.
‘วันแรงงานแห่งชาติ’ ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งวันแรงงานนั้นมีหลายประเทศทั่วโลก เรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) 

เริ่มต้นจากในสมัยก่อน ประเทศในแถบยุโรป จะถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวง ขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปได้มีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ ในประเทศอังกฤษก็ยังคงมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
.
ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ ได้ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชน ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของ วันเมย์เดย์ (May Day) จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 ได้มีการเรียกร้องในหลายประเทศ ทางตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้หลายประเทศ ได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 และได้สืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน
.
ขณะที่โครงสร้างกําลังแรงงานไทย จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มี.ค.60 พบว่­า จํานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีอยู่ 55.86 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู­ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 38.32 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.46 ล้านคน ผู้ว่­างงาน 496,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 364,000 คน ส่­วนผู้ที่อยู่­นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่­พร้อมทํางาน มีอยู่ 17.54 ล้านคน ได้แก่­ แม่บ้าน นักเรียน และคนชรา เป็นต้น
.
Young Pride Club ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกสาขาอาชีพ
เพราะเราจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปด้วยกัน

โดย Muay Lek

อ้างอิง :
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/53289

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub