1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติ (Zero Discrimination Day)

by | Mar 1, 2020 | Uncategorized | 0 comments


“ผีเสื้อ” เป็นสัญลักษณ์ของการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้
กำหนดให้ในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่สังคมที่ปราศจากการ
ตีตราและการเลือกปฏิบัติ เป็นสังคมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติ โดยเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีและความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
.
การตีตรา (Stigma) เป็นเรื่องของทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่มีต่อการกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคมที่มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม นำไปสู่การปฏิบัติที่แสดงถึงการรังเกียจ กีดกัน ทั้งทาง
สายตา คำพูด การกระทำทำให้บุคคลเหล่านั้นถูกแบ่งแยก ถูกจำกัดพื้นที่ทางสังคม หรือที่เราเรียกว่า การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination)
โดย Muay Lek

อ้างอิง
https://ddc.moph.go.th/…/681797dfcf155eff11ec572c81cca709.p…
https://news.un.org/en/audio/2016/03/609842
.
Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
#YoungPrideClub