Young Trans Club

by | Feb 29, 2020 | Advocacy | 0 comments

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

Date: 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:00 – 16:00
Place: ศูนย์สตรีศึกษา มช

Details:
กิจกรรมสร้างความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย (ไม่จำกัดสถาบัน สาขา ภูมิลำเนา)

21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Free! โครงการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก

Young Trans Club เยาวชนคนข้ามเพศ ดำเนินการโดย ‘กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ’ (Young Pride Club) ชุดกิจกรรมนี้สนับสนุนโดยโครงการทุนรัฐบาลสหรัฐฯ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และกองทุนโลก American Jewish World Service (AJWS) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนข้ามเพศ สร้างความร่วมมือ รวมรวบองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายตามเพศสภาพในการเข้าชั้นเรียน เข้าสอบ พิธีรับปริญญา เอกสารทางการศึกษา และสวัสดิการทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น บัตรนักศึกษา ใบจบ รานสคลิป เป็นต้น

ชุดกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย สามกิจกรรม โดยกิจกรรมแรกกำหนดจัด ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 และ อีกสองกิจกรรมในเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

กติกาการสมัครเข้าร่วม Young Trans Club
1. ผู้สมัคร เป็นเยาวชน นักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนข้ามเพศ และผู้ที่สนใจ อายุมากกว่า 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ไม่จำกัดระดับการศึกษาและสถาบันศึกษา
2. ผู้สมัคร กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ให้สมบูรณ์
3. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าชุดกิจกรรม 15 คน จะได้รับการติดต่อกลับจาก Young Pride Club
4. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับ และที่พักตามความเหมาะสม ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสามกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน และพฤษภาคม ปี 2563 (วันและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามผู้เข้าร่วม)
5. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนและผู้ช่วยจาก Young Pride Club เพื่อสร้างคณะทำงาน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ กฏเกณฑ์ การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศ ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
6. ผู้ผ่านการคัดเลือก ก่อนการจบโครงการ จะรวบรวมองค์ความรู้เพื่อดำเนินการเป็นเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) และเป็นเอกสารรายงานปิดชุดกิจกรรม ต่อสื่อและผู้สนับสนุนโครงการ
7. ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับประกาศนียบัตร หลังจบโครงการ

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ต้องการจดหมายรับรองการลางาน/เรียน เพื่อเข้าร่วมชุดกิจกรรม ทาง Young Pride Club ยินดีจะออกเอกสารให้ (ติดต่อ คุณ ชิษณุพงศ์ นิธิวนา (เบส) โทร.083-5816868 อีเมล์. bestchita@gmail.com)

สมัครเลย!
Application Form: https://forms.gle/ejVDZqxya5NLR4bG8
รายละเอียดกิจกรรม: https://drive.google.com/file/d/1r81T5ti6pWTPJliyOyeZ_HCxEK0Ht1bN