News

“นักศึกษามช.” ร้อง “วลพ.” ปมมช. ห้ามแต่งข้ามเพศถ่ายใบจบ ชี้มีผลต่อการสมัครงานและขัดประกาศชุดรับปริญญา

“นักศึกษามช.” ร้อง “วลพ.” ปมมช. ห้ามแต่งข้ามเพศถ่ายใบจบ
ชี้มีผลต่อการสมัครงานและขัดประกาศชุดรับปริญญา
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหา’ลัยแรกๆ ของประเทศไทยที่ อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงไม่นานมานี้ สโมสรนักศึกษาฯ เพิ่งจัดแคมเปญ Gender Equality แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันได้หรือไม่ ว่า มหาวิทยาลัยสีม่วงจะมีความเท่าเทียมทางเพศแล้วจริงๆ?
.
วันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ปาหนัน ชัญญา นักศึกษามช. ร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club) เข้ายื่นคำร้องต่อ นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้พิจารณากรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ. ศ. ๒๕๕๘
.
ตลอดเวลาที่ผ่านมา แม้บัณฑิตมช. จะสามารถแต่งกายข้ามเพศได้ แต่นักศึกษาข้ามเพศทุกคน ก่อนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย จะต้องถ่ายรูปเพื่อติดในคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา “โดยแต่งกายตามเพศกำเนิด” ซึ่งรูปดังกล่าวจะมีผลต่อเอกสารเส้าคัญทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน (Transcirpts) หนังสือรับรองคุณวุฒิใบสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
.
ดังนั้น 29 มกราคม 2562 ปาหนัน ชัญญา และนักศึกษาข้ามเพศมช. ร่วมกับ Young Pride Club จึงได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีมช. เรื่องขอแก้ไขกฏเกณฑ์เพื่อการแต่งกายตามเพศสภาพ (Gender Identity) เข้ารายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
.
แต่มช. ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาจนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. กำหนดให้นักศึกษาถ่ายรูปเพื่อรายงานตัวคาดว่า ทำให้นักศึกษาข้ามเพศจำเป็นต้องถ่ายรูปโดยแต่งกายตามเพศกำเนิด ตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
.
หลังจากผ่านพ้นกำหนดถ่ายรูปเพื่อรายงานตัวคาดว่า มช. โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีหนังสือตอบกลับ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ความว่า “สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเมื่อรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษายังมีสถานะของนักศึกษาอยู่ จึงต้องเป็นตามข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
.
ซึ่งหมายความว่า มช.ไม่อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ หรือต้องถ่ายรูปโดยแต่งกายตามเพศกำเนิด
.
เมื่อนักศึกษาข้ามเพศเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องนำใบแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อหรือสมัครงาน มักจะพบปัญหาเนื่องจากเอกสารสำคัญทางการศึกษาไม่ตรงกับเพศสภาพ รวมถึงอาจจะไม่ตรงกับรูปรับปริญญาของตน (เพราะรับปริญญาสามารถแต่งข้ามเพศได้)

สาวข้ามเพศ ต้องใส่เครื่องแบบนักศึกษาชาย
ชายข้ามเพศ ต้องใส่เครื่องแบบนักศึกษาหญิง

ดังนั้น 16 ตุลาคม 2562 ปาหนัน ชัญญา ร่วมกับ Young Pride Club จึงมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เรื่องขอพิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อการแต่งกายตามเพศสภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อให้นศ. ทุกคนสามารถแต่งกายข้ามเพศได้
.
สุดท้าย มช. โดยกองพัฒนานักศึกษา มีหนังสือตอบกลับแจ้งว่า “กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเห็นว่าให้ปฏิบัติเช่นเดิม ไม่ให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา”
.
กล่าวโดยสรุป มช. อนุญาตแต่งกายข้ามเพศเพียง “เครื่องแบบรับปริญญา” หรือ ชุดครุย แต่สำหรับการถ่ายเอกสารสำคัญทางการศึกษา ใน “เครื่องแบบนักศึกษา” ยังไม่สามารถแต่ได้
.
ทั้งนี้ทราบว่า มช. อนุญาตให้ นักศึกษาปริญาโท นักศึกษานานาชาติ สามารถแต่งกายข้ามเพศและถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาตามเพศสภาพได้ ยังพบนักศึกษาบางคณะ ยังไม่สามารถแต่งกายข้ามเพศในการเข้าชั้นเรียน การเข้าสอบ ฝึกงาน หรือขึ้นวอด

ดังนั้น ในคำร้องที่ยื่นต่อ วลพ. จึงมีความประสงค์ให้ มช. อนุญาตให้นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรียน ฝึกงาน เข้าสอบ รับพระราชทานปริญญาบัตร ถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา รวมทั้งหลักฐานสำคัญทางการศึกษาอื่นๆ โดย ไม่ใช้วิธีการขออนุญาตเป็นรายๆ ไป
.
รวมถึง นศ. ที่ถ่ายรูปไปแล้วสามารถถ่ายรูปใหม่ โดยสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
.
ทั้งนี้ผู้ร้องมีได้มีเจตนาใดๆ อันจะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิและเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดมั่นในหลักการของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ ศาสนาและเพศสภาวะของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย
.
สิ่งที่น่าจับตามมองหลังจากนี้คือ อีกไม่กี่อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำลังจะสิ้นสุดลง และจะเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ที่กำหนดให้นักศึกษาถ่ายรูปเพื่อรายงานตัวคาดว่า มช. จะอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ หรือไม่?
.
แหล่งข้อมูล:
https://thematter.co/quick-bite/lgbt-graduation/91489
http://chng.it/7xpGYdwMrx
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
http://sdd.oop.cmu.ac.th/PDF/06discipline/01/2555-t.pdf?fbclid=IwAR31tpb-4IBXNx6zvAljKq_F-9ja_mF9yun2JC2idDKM4pplIHkpliLTm6k
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕๒
https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2241&fbclid=IwAR2MVMAVxrIoHJDQx3z4hruZXj_PxsvCmoxGk9cR_06VqtcIcFduriqOrew
.
อ่านเพิ่มเติม:
https://youngprideclub.com/2019/12/02/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%9e-%e0%b8%9b%e0%b8%a1-2/
———————————————
Young Pride Club
กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ
#YoungPrideClub

0 comments on ““นักศึกษามช.” ร้อง “วลพ.” ปมมช. ห้ามแต่งข้ามเพศถ่ายใบจบ ชี้มีผลต่อการสมัครงานและขัดประกาศชุดรับปริญญา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: