ร่างกายฉันใครกำหนด My Body My Rightsกิจกรรม “ร่างกายฉันใครกำหนด” My Body My Rights

by | Jan 19, 2019 | Advocacy | 0 comments

ร่างกายฉันใครกำหนด My Body My Rightsกิจกรรม “ร่างกายฉันใครกำหนด” My Body My Rights
จัดโดย กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club)
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น.
สถานที่ American Corner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club) เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ เพื่อรวมตัวกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ของนักศึกษา

สืบเนื่องจาก ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุญาติให้บัณฑิตรุ่นที่ 52 สามารถยื่นเรื่อง ขอแต่งกายตามเพศสภาพ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และในโอกาสครบรอบ 1 ปี กลุ่ม Young Pride และตัวแทนบัณฑิตรุ่นที่ 53 จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยอมรับสิทธิ และเสรีภาพ ความหลากหลาย โดยจะมีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มนักศึกษา แก่คณะผู้บริหาร และจัดกิจกรรมการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษา ของบัณฑิตเพศทางเลือก รุ่นที่ 53 เพื่อสะท้อนการเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคม ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์อันดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในด้านสิทธิ เสรีภาพ และความหลากหลาย ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้การอนุญาตบัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ
2. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศในสังคม
3. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์หลังการจบการศึกษาของบัณฑิตข้ามเพศ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคมให้กับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

กำหนดการจัดงาน

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
15.00 – 15.10 น. กล่าวเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลุ่ม Young Pride Club
15.10 – 15.20 น. กล่าวที่มา ในเรื่องการอนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีรับพระราชธานปริญญาบัตร
โดย ตัวแทนบัณฑิตรุ่น 52
15.20 – 15.30 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากคณะสื่อสารมวลชน
15.30 – 15.40 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายวิทย์สุขภาพ
15.40 – 15.50 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายนิติศาสตร์
15.50 – 16.00 น. กล่าวขอบคุณพร้อม ถ่ายรูปภาพร่วมกับคณะกรรม วลพ. (รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์)