ร่างกายฉันใครกำหนด My Body My Rightsกิจกรรม “ร่างกายฉันใครกำหนด” My Body My Rights

98 อ่านแล้ว

ร่างกายฉันใครกำหนด My Body My Rightsกิจกรรม “ร่างกายฉันใครกำหนด” My Body My Rights
จัดโดย กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club)
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น.
สถานที่ American Corner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club) เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ เพื่อรวมตัวกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ของนักศึกษา

สืบเนื่องจาก ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุญาติให้บัณฑิตรุ่นที่ 52 สามารถยื่นเรื่อง ขอแต่งกายตามเพศสภาพ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และในโอกาสครบรอบ 1 ปี กลุ่ม Young Pride และตัวแทนบัณฑิตรุ่นที่ 53 จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยอมรับสิทธิ และเสรีภาพ ความหลากหลาย โดยจะมีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มนักศึกษา แก่คณะผู้บริหาร และจัดกิจกรรมการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษา ของบัณฑิตเพศทางเลือก รุ่นที่ 53 เพื่อสะท้อนการเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคม ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์อันดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในด้านสิทธิ เสรีภาพ และความหลากหลาย ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้การอนุญาตบัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ
2. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศในสังคม
3. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์หลังการจบการศึกษาของบัณฑิตข้ามเพศ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคมให้กับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

กำหนดการจัดงาน

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
15.00 – 15.10 น. กล่าวเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลุ่ม Young Pride Club
15.10 – 15.20 น. กล่าวที่มา ในเรื่องการอนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีรับพระราชธานปริญญาบัตร
โดย ตัวแทนบัณฑิตรุ่น 52
15.20 – 15.30 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากคณะสื่อสารมวลชน
15.30 – 15.40 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายวิทย์สุขภาพ
15.40 – 15.50 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายนิติศาสตร์
15.50 – 16.00 น. กล่าวขอบคุณพร้อม ถ่ายรูปภาพร่วมกับคณะกรรม วลพ. (รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์) 

Leave a Reply

%d bloggers like this: