ร่างกายฉันใครกำหนด My Body My Rights

by | Jan 18, 2019 | Advocacy | 0 comments

Date: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 02:30 – 04:30
Place: American Corner, Faculty of Political Science and Public Administration

Details:

กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club) เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ เพื่อรวมตัวกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ของนักศึกษา
สืบเนื่องจาก ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุญาติให้บัณฑิตรุ่นที่ 52 สามารถยื่นเรื่อง ขอแต่งกายตามเพศสภาพ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และในโอกาสครบรอบ 1 ปี กลุ่ม Young Pride และตัวแทนบัณฑิตรุ่นที่ 53 จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยอมรับสิทธิ และเสรีภาพ ความหลากหลาย โดยจะมีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มนักศึกษา แก่คณะผู้บริหาร และจัดกิจกรรมการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษา ของบัณฑิตเพศทางเลือก รุ่นที่ 53 เพื่อสะท้อนการเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคม ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์อันดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในด้านสิทธิ เสรีภาพ และความหลากหลาย ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้การอนุญาตบัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ
  2. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศในสังคม
  3. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์หลังการจบการศึกษาของบัณฑิตข้ามเพศ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในสายงานอาชีพตนเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมเพศในสังคมให้กับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

กำหนดการจัดงาน

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
15.00 – 15.10 น. กล่าวเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลุ่ม Young Pride Club
15.10 – 15.20 น. กล่าวที่มา ในเรื่องการอนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีรับพระราชธานปริญญาบัตร
โดย ตัวแทนบัณฑิตรุ่น 52
15.20 – 15.30 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากคณะสื่อสารมวลชน
15.30 – 15.40 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายวิทย์สุขภาพ
15.40 – 15.50 น. การเล่าเรื่องราว หลังจบการศึกษา ของ ตัวแทนบัณฑิต จากสายนิติศาสตร์
15.50 – 16.00 น. กล่าวขอบคุณพร้อม ถ่ายรูปภาพร่วมกับคณะกรรม วลพ. (รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์)
16.00 – 16.30 น. เดินทางมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีครบรอบการอนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพ ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


PHOTO