13 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีผลบังคับใช้

Leave a Reply

%d bloggers like this: